Γενική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

_____________________________________________________________________________________________________________

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

_____________________________________________________________________________________________________________

Έντυπο Αίτησης Άσκησης Δικαιωμάτων

_____________________________________________________________________________________________________________

Ενημέρωση για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Λήψη Συγκαταθέσεων

_____________________________________________________________________________________________________________

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μέσω Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης